Personvernpolitikk og beskyttelse av persondata

Denne politikken for behandling av personopplysninger, tilpasset det som fastsettes i spansk Generelt regelverk for beskyttelse av personopplysninger 2016/679, vil gjelde for alle brukere av nettstedet til Anfi-Gruppen, i tillegg til alle personer som gir sine personopplysninger til Anfi- Gruppen gjennom kanalene opprettet og utpekt for dette (nettsted, ordinær post, e-post, telefon). Du kan se firmaene som utgjør Anfi- Gruppen på følgende link: https://anfi.com/no/legal/legal-warning.htm

Den ansvarlige for behandling av personopplysningene oppgitt gjennom dette nettstedet er Anfi Sales S.L., med adresse i: Barranco de la Verga s/n, 35120 Arguineguín, Mogán, Kanariøyene, Spania.

Kontaktopplysninger til ansvarlige for beskyttelse av personopplysninger.

Vi informerer brukeren om at den ansvarlige for beskyttelse av personopplysninger hos Anfi-Gruppen kan kontaktes på følgende e-postadresse: [email protected]

Formål med behandlingen av dine personopplysninger, legitimerende basis og tidsrom for oppbevaring av personopplysningene

(1) Behandling av personopplysninger basert på oppfyllelse av de juridiske pliktene og de legitime interessene til Anfi-Gruppen:

  1. Å administrere forespørsler om informasjon fra brukerne. Personopplysningene til personer som ber om informasjon som innhentes gjennom kanalene opprettet av de forskjellige firmaene som utgjør Anfi-Gruppen (nettsted, ordinær post, e-post, telefon, sosiale nettverk) vil bli behandlet med det eneste formål å svare på disse forespørslene, innenfor rammene fastsatt i loven, og kunne tilby den forespurte informasjonen gjennom hvilken som helst av de oppgitte kanalene. Disse personopplysningene vil bli oppbevart av det aktuelle firmaet i tidsrommet som er nødvendig for å håndtere forespørselen og de mulige ansvar som avledes av denne, etter utløpet av hvilket de vil slettes.
  2. Å svare på klager, forslag og reklamasjoner fra kunder og brukere tilhørende Anfi-Gruppen. Personopplysningene innhentet av hvert firma vil behandles for å kunne håndtere mottatte reklamasjoner på korrekt vis, i samsvar med innholdet og tidsfristene fastsatt i loven. Personopplysningene vil bli oppbevart den tiden som er nødvendig for å håndtere eventuelt ansvar.
  3. Å kommunisere med brukerne og gi kundeservice. Personopplysningene vil behandles med det formål å gjennomføre en effektiv kommunikasjon med den aktuelle brukeren eller kunden, gjennom hvilken som helst av kanalene tilgjengelige for Anfi-Gruppen (nettsted, postadresse, e-post, medlemsområde) og i samsvar med gjeldende regelverk for kundeservice. Personopplysningene vil bli oppbevart det tidsrommet som er strengt nødvendig for å gjennomføre den nevnte kommunikasjonen og kunne løse enhver hendelse i etterkant, etter hvilket de vil bli slettet.
  4. Å administrere og bokføre tjenester anskaffet av brukere og kunder av firmaene i Anfi-Gruppen. Personopplysningene som oppgis under kontrakt- eller handelsforholdet med hvert av de aktuelle firmaene vil ha som sitt formål levering av produkter og tjenester anskaffet av de interesserte partene og administrasjon og bokføring av disse. Innenfor denne håndteringen av anskaffede produkter og tjenester inkluderes forebygging av bedrageri, analyse av finansiell risiko og mulige reklamasjoner relatert med manglende oppfyllelse av kontrakten og, konkret, innkreving av avdrag og ubetalte beløp. Personopplysningene vil oppbevares i det tidsrommet som er nødvendig og i samsvar med tidsfristene fastsatt i gjeldende regelverk.
  5. Å sende kommersiell informasjon om produkter og tjenester. Personopplysningene oppgitt av den interesserte parten vil behandles med det formål å oversende kommersiell informasjon, både gjennom ordinære og elektroniske kanaler, om produkter og tjenester tilhørende hvert av firmaene i Anfi-Gruppen (produkter og tjenester relatert med ferier, turisme og roterende bruksretter).


(2) Behandling av personopplysninger basert på samtykke fra den signerende parten.

De forskjellige firmaene som utgjør Anfi-Gruppen vil be om samtykke fra den signerende parten for behandling av personopplysninger gjennom sine forskjellige kontraktmodeller og formularer, i samsvar med følgende formål:

  1. Å håndtere prosesser for personalutvelgelse. Personopplysningene til jobbsøkere og personer som deltar i utvelgelsesprosesser igangsatt av Anfi-Gruppen vil bli behandlet kun for utvelgelse av kandidater og påfølgende kommunikasjon med disse innenfor rammene av utvelgelsesprosessen. Dersom de aktuelle opplysningene ikke oppgis vil dette gjøre det umulig å håndtere jobbsøknaden. Personopplysningene vil kun behandles innenfor en åpen utvelgelsesprosess og oppbevares så lenge prosessen med å velge ut personale varer, etter hvilket tidsrom de vil slettes.
  2. Å administrere og bokføre tilleggstjenester og -produkter. Dersom den signerende parten ber om tilleggstjenester utover de som fremgår i kontrakten for anskaffelse, vil det være nødvendig å be om tillatelse til å behandle personopplysningene og kunne iverksette den passende saksbehandlingen. Dersom det skulle være nødvendig vil disse personopplysningene deles med firmaene i Anfi-Gruppen. Personopplysningene vil oppbevares det tidsrommet som er nødvendig for å håndtere den aktuelle forespørselen, etter hvilket de vil bli slettet.
  3. Å utarbeide profiler for kunder og brukere av tjenestene med det formål å tilby kommersiell informasjon tilpasset kundens interesser. For dette vil personopplysningene oppbevares i det tidsrommet som er nødvendig for å sende den kommersielle informasjonen, etter hvilket de vil bli slettet.

Behandlingen av personopplysningene som gjøres av hvert av firmaene i Anfi-Gruppen vil i hvert tilfelle avhenge av den berørtes frie samtykke, som vedkommende må gi på uttrykkelig og eksplisitt vis, gjennom kanalene for dette opprettet av det aktuelle firmaet. For dette, informerer vi om at personens samtykke kan trekkes tilbake til enhver tid, gjennom at det bes om dette gjennom kanalene oppgitt for den berørtes bruk av sine rettigheter.

Når det er snakk om mindreårige under 14 år, må samtykke for behandling av den mindreåriges personopplysninger gis av personen som har foreldrerett eller vergemål. Dette kan også trekkes tilbake til enhver tid.

Brukeren eller den berørte forplikter seg til å oppgi korrekt, sann og oppdatert informasjon om sin situasjon. I hvert tilfelle opplyses det om hvilke felter eller personopplysninger som er obligatoriske. Manglende utfyllelse av de aktuelle feltene eller manglende utfyllelse av nødvendige personopplysninger vil forhindre at de aktuelle kontraktene skal kunne formaliseres og at tjenestene den signerende parten ber om skal kunne ytes.

Mottakere av personopplysningene.

Personopplysningen til den signerende parten vil kun kommuniseres og gis til firmaene i Anfi-Gruppen med eneste formål å håndtere forespørsler fra de interesserte partene og kunne yte de anskaffede tjenestene. Du kan bli kjent med firmaene som utgjør Anfi-gruppen gjennom denne linken: https://anfi.com/no/legal/legal-warning.htm

I alle tilfelle, vil det bli bedt om samtykke fra den signerende parten for å kommunisere personopplysningene til andre firmaer innenfor sektoren dersom den signerende parten skulle be om tjenester fra disse og for forsendelse av kommersiell informasjon, enten gjennom ordinære eller elektroniske kanaler.

På den annen side og på grunnlag av egne legitime interesser og oppfyllelse av gjeldende regelverk, vil firmaene i Anfi-Gruppen kommunisere personopplysningene til den signerende parten til myndigheter og regulerende organer, inkludert statlige politimyndigheter.

Berørte personers bruk av sine rettigheter.

Vi informerer om at du til enhver tid kan bruke dine rettigheter, som fastsatt i loven, ved å rette et skriv til følgende adresse: Barranco de la Verga s/n, 35120 Arguineguín, Mogán, Kanariøyene, Spania.

For alle spørsmål eller reklamasjoner angående behandlingen av personopplysninger, kan du kontakte vår ansvarlige for beskyttelse av personopplysninger, gjennom å sende en e-post til: [email protected]

Til slutt, informerer vi deg om at du har rett til å rette eventuelle reklamasjoner til det spanske byrået for beskyttelse av personopplysninger, Agencia Española de Protección de Datos, som kontrollerende myndighet. agpd.es

Rotate

To continue please rotate your device to a horizontal position