Betingelser for bruk

Betingelser for bruk av tjenesten

GRUPO ANFI frasier seg alt ansvar forbundet med BRUKERNES ukorrekte bruk av informasjonen og innholdet som er å finne på denne web-siden og BRUKEREN som besøker og benytter seg av denne informasjonen står ene og alene ansvarlig for sine handlinger.

BRUKEREN forplikter seg til å benytte seg av denne tjenesten uten å utføre handlinger som kan anses som ulovlige eller som kan krenke Grupo Anfis rettigheter og interesser.

Opphavsrett

Denne web-siden og sidens innhold er beskyttet av åndsverksloven i Spania (leyes de Propiedad Intelectual). Opphavsretten til innholdet, herunder grafisk design og koder, tilhører GRUPO ANFI og det er derfor forbudt å utnytte, reprodusere, distribuere, endre, formidle for offentligheten, overdra el omforme sidens innhold.

På samme vis er alle produktene, tjenestene, komersielle navn, merker, logoer eller symbol av ethvert slag som er å finne på web-siden beskyttet ved lov.

Alle former for gjengivelse av web-sidens innhold er med andre ord uttrykkelig forbudt.

GRUPO ANFI forbeholder seg retten til å utøve de nødvendige rettslige handlinger mot brukerne som bryter eller overskrider denne opphavsretten.

Sidens innhold

Linker til andre nettsteder som finnes på denne web-siden er utelukkende ment for å informere BRUKEREN om at det finnes andre kilder til informasjon som kan utfylle den informasjonen som finnes på gruppens egen side. GRUPO ANFI er ikke ansvarlig for informasjon som oppnås gjennom disse linkene. Brukeren anerkjenner at informasjonen som han/hun kan ha tilgang til via denne siden er opphavspersonens ansvar. GRUPO ANFI er dertil ikke ansvarlig for innholdet av informasjonen som stammer fra en tredjepart og som BRUKEREN kan ha tilgang til, og heller ikke for eventuell skade som BRUKEREN kan påføres som resultat av den nevnte informasjonen som stammer fra kilder som ikke er forbundet med GRUPO ANFI, til tross for at tilgangen er gjort via linker som finnes på gruppens egen web-side.

GRUPO ANFI kan ikke holdes ansvarlig for at programmene som kan nedlastes uavbrutt eller fritt fra gruppens web-side, fungerer korrekt eller er fri for virus.

Ansvarsbegrensning

BRUKEREN er den eneste ansvarlige for overtredelser som denne måtte begå eller skade som måtte forårsakes ved bruk av denne web-siden, hvorpå GRUPO ANFI er fri fra alt ansvar som springer ut fra BRUKERENS benyttelse av tjenesten. BRUKEREN påtar seg i denne sammenheng ansvaret for å betale alle utgifter, kostnader og erstatninger som måtte tilføyes GRUPO ANFI som resultat av reklamasjoner eller rettslige handlinger.

Dersom GRUPO ANFI skulle bli oppmerksom på at brukeren, via de tjenestene som GRUPO ANFI tilbyr, skulle begå handlinger som kan være krenkende overfor en tredjeparts rettigheter eller som er i uoverenstemmelse med loven, har GRUPO ANFI rett til å oppheve med øyeblikkelig virkning, forholdet til BRUKEREN og videre ta alle de nødvendige skritt for å motarbeide denne type virksomhet.

GRUPO ANFI kan under ingen omstendigheter garantere for betingelsene som er knyttet til produktene og tjenestene som BRUKERNE blir tilbudt av en tredjepart som er utenforstående gruppen via linker som finnes på GRUPO ANFI sin hjemmeside, og heller ikke at disse fungerer på korrekt vis. På samme måte er GRUPO ANFI heller ikke ansvarlig for om disse tredjepartene følger gjeldende lovgivning, som i Spanias juridiske system, og da spesielt den som vedrører vern av personinformasjon og elektronisk handel.

GRUPO ANFI er ikke ansvarlig for mulig skade som skyldes forstyrrelser, utelatelser, kommunikasjonsbrudd, virus, telefonbrudd eller frakoplinger på operativsystemet som er resultat av årsaker som er uavhengige GRUPO ANFI og heller ikke for forsinkelser, eller blokkeringer av det elektroniske systemet som benyttes når disse skyldes mangler eller overbelastning på telefon linjer eller internett eller andre elektroniske kommunikasjonssystemer. GRUPO ANFI er heller ikke ansvarlig for skade forskyldt av tredjepersoner i form av ulovlig inntrengning som er utenfor GRUPO ANFIs kontroll.

Endringer og oppdatering

GRUPO ANFI kan endre sammensetningen og betingelsene ved hjelp av oppdatering av web-siden. Av denne grunn er det tilrådelig å sjekke innholdet med rimelig hyppighet for å se om det er gjort endringer.

Behandling av personinformasjon

GRUPO ANFI garanterer konfidensiell behandling av personinformasjon som BRUKERNE har oppgitt, samt automatisk behandling av denne informasjonen i tråd med gjeldende lovgivning om vern av persondata og klausul om vern av data.

Gjeldende lovgivning og jurisdiksjon

Partene erklærer med gjensidig enighet at ovenstående betingelser er underlagt lovene i Spania og i EU og enhver uoverenstemmelse som måtte oppstå som resultat av tolkningen, anvendelsen og oppfyllelsen av disse, skal underlegges kompetent domsmyndighet i San Bartolomé de Tirajana.

Rotate

To continue please rotate your device to a horizontal position